Algemene voorwaarden

 

Algemene  Voorwaarden

 

Artikel 1 Definitie

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Bloedsinaasappels.com, de rechtspersoon Futuroverde c.v.., gevestigd aan de Nieuwendammerdijk 553 1023BS Amsterdam, Nederland, ingeschreven onder KvK-nummer
34192776.
– Webshop: De internetsite bloedsinaasappels.com.nl of bloedsinaasappels.nl. waarop groenten, fruit en aanverwante producten worden verkocht.
– Vervoerder: Een derde partij die in opdracht van Afnemer de bestelling bezorgt.
– Afnemer: Een consument of bedrijf dat gebruik maakt van diensten van Bloedsinaasappels.com en opdrachten en orders via deze internetsite doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met Bloedsinaasappels.com .
– Begunstigde: De persoon of het bedrijf die of dat een bestelling ontvangt die bij Bloedsinaasappels.com is besteld.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Bloedsinaasappels.com aangegaan met derden via de Webshop. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de Webshop en het uitvoeren van de betaling, accepteert de klant de algemene voorwaarden. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

 

Artikel 3 Aanbiedingen / Overeenkomsten

 

Alle door of namens Bloedsinaasappels.com in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of in sociale media gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Bloedsinaasappels.com op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 4 Overmacht

 

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Bloedsinaasappels.com dit de koper zo snel mogelijk per telefoon met schriftelijke bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Bloedsinaasappels.com kan in geval van overmacht – na overleg met de klant – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
– te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven,
– belemmerende maatregelen van overheidswege,
– geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat,
– rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen,
– geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in – Bloedsinaasappels.com of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken,
– storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.

 

Artikel 5 Levering

 

1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf van Bloedsinaasappels.com, tenzij anders is bepaald.
2. Afhankelijk van de postcode van Begunstigde, de gekozen afleverdag en het (indien van toepassing) gekozen dagdeel of tijdstip wordt de bestelling bezorgd door Vervoerder.
3. Alle bestellingen vallen onder sub 2, behalve die waarvan uitdrukkelijk aangegeven wordt dat de bestellingen door Bloedsinaasappels.com in eigen beheer worden bezorgd.
4. Indien bestelling via Vervoerder wordt bezorgd, gaat Afnemer automatisch een overeenkomst aan met Vervoerder. In de orderbevestiging wordt Afnemer geïnformeerd welke partij als Vervoerder de bestelling zal bezorgen en wordt contactgegevens van Vervoerder gedeeld.
5. Zodra de bestelling voor bezorging is overgedragen aan Vervoerder, gelden de voorwaarden van Vervoerder.
6. Vervoerder mag één werkdag vertragen. Dit valt onder overmacht.
7. Bij vertraging door Vervoerder blijft de kwaliteitsgarantie van kracht. Afnemer ontvangt de bestelling de volgende werkdag en bij eventuele schade gaat Artikel 8 in werking.
8. Tijdens transport naar het adres van de Begunstigde ligt het risico bij Bloedsinaasappels.com.
9. Vanaf het eerste moment van levering op het adres van Begunstigde, komt het risico voor Afnemer. Begunstigde moet zorgdragen dat op afgesproken moment de bestelling door Bloedsinaasappels.com aan Begunstigde overgedragen kan worden. Indien bestelling niet overgedragen kan worden, wordt de bestelling op het adres van Begunstigde achtergelaten of door Vervoerder mee teruggenomen.
10. Direct na ontvangst dient Begunstigde de producten volgens het bewaaradvies (zie bewaaradvies bij productinformatie in de Webshop) te verwerken of op te slaan.
11. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Bloedsinaasappels.com zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de Afnemer zou aantonen dat aan Bloedsinaasappels.com opzet of grove schuld te verwijten valt.
12. Overeengekomen leveringstijden zullen door Bloedsinaasappels.com zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Bloedsinaasappels.com niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
13. Bloedsinaasappels.com behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de klant nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Bloedsinaasappels.com is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de klant ten gevolge van het niet leveren.
14. Wanneer blijkt dat de bestelling retour komt omdat bestelling niet op eerste moment bij de Begunstigde afgeleverd c.q. achtergelaten kon worden, geeft dit geen recht op nieuwe levering (op een ander adres). De bestelling wordt uitgevoerd conform verzoek van Afnemer, die zich ervan dient te verzekeren dat Begunstigde in staat is de bestelling aan te nemen.

 

Artikel 6 Betaling

 

1.      Er kan op de volgende manieren afgerekend worden in de webshop:
– met iDeal
– met Bancontact
– met Creditcard, hieraan zijn extra kosten verbonden
– met Paypal

2.      – overschrijven per bank, wij gaan de bestelling pas verwerken als het bedrag op de rekening van Bloedsinaasappels.com is bijgeschreven
– pinnen bij afhalen. Deze optie is alleen mogelijk bij afhalen aan de kraam van Bloedsinaasappels.com. Aan deze vorm van betalen zijn geen kosten verbonden.
– op rekening wanneer Afnemer als bedrijf een geautoriseerde bedrijfsaccount hebt.
De betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. Aan deze vorm van betalen zijn kosten verbonden.
2. Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bloedsinaasappels.com het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de klant in verzuim is, onverminderd de aan Bloedsinaasappels.com verder toekomende rechten.
3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct in de Webshop of door overschrijving op het bankrekening nummer van Bloedsinaasappels.com.
4. Ingeval van niet, dan wel niet tijdige betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de klant alle kosten, zowel buiten gerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Bloedsinaasappels.com in verband met de inning van de vordering maakt waarin tevens begrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het order bedrag met een minimum van 50 euro, dit alles exclusief omzetbelasting.

 

Artikel 7 Eigendom

 

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Bloedsinaasappels.com totdat deze volledig zijn betaald.

 

Artikel 8 Klachten en garantie

 

1. Bloedsinaasappels.com hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarden zijn dat
a) producten direct na het aannemen van de bestelling volgens het voorgeschreven bewaaradvies dat onder de productinformatie in de Webshop is te vinden, worden bewaard.
b) Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door Bloedsinaasappels.com per e-mail worden gemeld aan Bloedsinaasappels.com. Er dient een foto van het zichtbare gebrek te worden meegezonden.
2. Bezorg- of verzendkosten, betalingskosten en andere kosten vallen niet onder de garantieregeling.
3. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente- en fruitproducten en andere producten.
4. Ingeval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft Afnemer recht op een nieuw product middels een kortingscode of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling betaald is. Bloedsinaasappels.com bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
5. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
6. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
3. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
4. Alle geschillen (ook die slecht door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Bloedsinaasappels.com en een in het buitenland gevestigde klant gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Bloedsinaasappels.com gevestigd is.

 

Artikel 10 Persoonsgegevens

 

1. Bloedsinaasappels.com heeft gegevens van Afnemer en Begunstigde nodig om bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven deze gegevens niet door aan derden. Wij mogen deze gegevens gebruiken voor klantgerichte marketing van Bloedsinaasappels.com.
2. Ons privacy statement is van toepassing.